Hakemus maa-ainesluvasta / JV-Kaivuu Oy

2.8.2022 Kuulutus

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että JV-Kaivuu Oy (Metsolantie 46 03400 Vihti) on 7.12.2021 toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen 15 vuodeksi Lopen Pilpalan kylään kiinteistölle Mähkämäki 433-408-2-22. Otettava alue sijaitsee olemassa olevalla maa-ainesottoalueella, jonka nykyinen Lopen kunnan myöntämä maa-aineslupa 25.01.2012 § 9 päättyi vuoden 2022 alkupuolella. Ottoalueen pinta-ala on noin 3 ha.

Toiminta sijoittuu Pilpala-nimiselle (0443312) vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle (pohjavesiluokka 2). Pohjaveden pinnantason arvioidaan alueella olevan noin tasolla +114. Alin suunniteltu ottamistaso on +122. Ympäristöluvanhakija esittää ottotasoa 3 m syvemmälle kuin nykyisessä luvassa oleva +125 taso.

Maa-ainesten ottoa ja muuta siihen liittyvää tavanomaista, mm. melua ja pölyä aiheuttavaa toimintaa harjoitetaan maanantaisin klo 7-22, tiistaista torstaihin 6-22 ja perjantaisin 6-18. Arkipyhien aattona toiminta lopetetaan klo 18.00 mennessä. Toimintaa ei ole viikonloppuina tai arkipyhinä lukuun ottamatta satunnaista maa-aineksen kuormaamista.

Toiminnan päättyessä alue maisemoidaan metsätalouskäyttöön.

Lupahakemus liitteineen on nähtävänä 2.8.-9.9.2022 Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.loppi.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Hakemuksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 9.9.2022 klo 15.00 mennessä, Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitteeseen Yhdystie 5, 12700 LOPPI tai sähköpostitse osoitteeseen lopen.ymparisto@loppi.fi.

Loppi 2.8.2022

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA