Hakemus ympäristöluvasta / Peab Industri Oy

14.6.2022 Kuulutus

Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Peab Industri Oy (Karvaamokuja 2a, 00380
Helsinki) on 18.1.2022 toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen 40 000 tonnin vuotuiseen pilaantumattomien maiden vastaanottoon ja läjittämiseen Lopen Läyliäisten kylään kiinteistölle Saarenmäki 433-406-12-20. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jonka nykyinen ympäristölupa kiviaineksen murskaamiseen (ympäristö- ja rakennuslautakunta 9.11.2011, § 111) on voimassa toistaiseksi.

Alue on louhittu haluttuun tasoon +106-+110 aiemman maa-ainesluvan mukaisesti, joka on päättynyt vuonna 2015. Alueella otetaan vastaan pilaantumattomia maa-aineksia louhoksen jälkihoitoa varten, joiden avulla maa-aineksen otosta aiheutuneet jyrkkien seinämät luiskataan.

Lupaa maanläjitystoiminnalle haetaan 7,7 ha:n alueelle, josta maata läjitetään noin 1,6 hehtaarin alueelle. Massoja otetaan vastaan enintään 160 000 tonnia. Läjitystoimintaa tapahtuu arkisin klo 6-22. Työkoneiden käytöstä aiheutuu jonkin verran melua alueelle. Läjitysalue on korkeimmillaan tasolla +115. Maiden vastaanottotoiminnan päätyttyä täyttöalue muotoillaan ja maisemoidaan metsittämällä. Alue ei sijaitse luokitelluilla pohjavesialueilla.

Lupahakemus liitteineen on nähtävänä 14.6. – 1.8.2022 Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.loppi.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Hakemuksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 1.8.2022 klo 15.00 mennessä, Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitteeseen Yhdystie 5, 12700 LOPPI tai sähköpostitse osoitteeseen lopen.ymparisto@loppi.fi.

 

Loppi 14.6.2022

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA