Kuulutus ympäristölupapäätöksestä / Lopen Ampumaratayhdistys

4.5.2023 Kuulutus

Lopen kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on myöntänyt ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisen ympäristölupapäätöksen 27.4.2023 § 19. Ympäristöluvan muutos myönnettiin Lopen ampumaratakeskuksen toiminnan laajentamiseen kasvattamalla eri lajiratojen määrää. Ampumarata sijaitsee tilalla Ruutila (kiinteistötunnus 433-413-12-20) Lopen kunnan Topenon kylässä. Luvan hakijana oli Lopen Ampumaratayhdistys ry. Toiminta-ajat radalla pysyvät samoina.

Kuulutuksen julkaisupäivä
4.5.2023

Kuulutus, pöytäkirjaote ja lupapäätös ovat nähtävänä 4.5. – 10.6.2023 Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.loppi.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat kuulutuksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 10.6.2023.

Lisätiedot
Lopen ympäristöpäällikkö Sonja Lahtinen, 019 758 6986, sonja.lahtinen@loppi.fi

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA