Päätös maa-ainesluvasta / JV-KAIVUU OY

20.12.2022 Kuulutus

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 13.12.2022 (§ 62) myöntänyt JV-Kaivuu Oy:lle maa-ainesluvan 15 vuodeksi Lopen Pilpalan kylään kiinteistölle Mähkämäki 433-408-2-22. Luvan ottamisalueen pinta-ala on 3,95 ha ja ottomäärä 205 000 m3. Otettava alue sijaitsee olemassa olevalla maa-ainesottoalueella, jonka nykyinen Lopen kunnan myöntämä maa-aineslupa 25.01.2012 § 9 päättyi vuoden 2022 alkupuolella.

Päätösasiakirjat ovat tämän kuulutuksen liitteenä.

Tämä kuulutus liitteineen pidetään nähtävillä 20.12.2022-25.1.2023.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat kuulutuksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 25.1.2022.