Ympäristölupapäätös / Peab Industri Oy

15.11.2022 Kuulutus

Päätös ympäristöluvasta / PEAB INDUSTRI OY

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 8.11.2022 (§ 53) myöntänyt ympäristöluvan Peab Industri Oy:lle. Lupa koskee pilaantumattomien maiden vastaanottoa ja läjittämistä tilalla Saarenmäki RN:o 12:20 (kiinteistötunnus 433-406-12-20) Lopen Läyliäisten kylässä.

Alueella otetaan vastaan pilaantumattomia maa-aineksia louhoksen jälkihoitoa varten. Maa-aineksilla luiskataan jyrkät rinteet turvallisiksi.  Pilaantumaton maa-ainesjäte on maaperästä kaivettua maa-ainesta, joka on luonnontilaista, tai joka ei sisällä haitallisia aineita siten, että siitä voi aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Vuosittain pilaantumattomia maita otetaan vastaan enintään 40 000 tonnia. Yhteensä maita otetaan vastaan enintään 160 000 tonnia noin 1,6 hehtaarin kokoiselle alueelle.

Ympäristölupa on voimassa 31.12.2032 asti.

Tämä kuulutus liitteineen pidetään nähtävillä 15.11.–23.12.2022.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat kuulutuksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 23.12.2022.

 

Lisätietoja antaa

Ympäristöpäällikkö Sonja Lahtinen

puh: 0197586986

sähköposti: sonja.lahtinen@loppi.fi

Loppi 15.11.2022

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA