Ikäihmisten palvelut

Ikääntyneiden palvelut tukevat asiakkaan turvallista asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Lähtökohtana on tukea asiakkaan omia voimavaroja sekä itsenäistä selviytymistä yhdessä omaisten ja läheisten kanssa. Kotona asumista tuetaan kuntouttavalla työotteella.
 • Palveluiden piiriin hakeudutaan palveluohjauksen kautta. Palveluohjaus antaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa iäkkäiden kotiin annettavista tukipalveluista, kotihoidosta sekä asumis- ja hoivapalveluista. Palveluohjaus tekee tarvittaessa arviointikäynnin ja järjestää palvelutarpeen arvioon perustuvat asiakkaan tarvitsemat palvelut. Kotona asumista voidaan tukea tukipalveluilla, kuten turvapuhelin- ja ateriapalvelulla. Lisäksi asiakkaan on mahdollisuus ostaa palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta, muun muassa siivous- sekä kauppapalvelua.

  Puhelinaika arkisin klo 8.30-9.30
  Puh. 040-3306143
  palveluohjaus@loppi.fi

 • Tehostettu palveluasuminen

  Hoivakoti Eedilä

  Hoivakoti Eedilä tarjoaa turvallisen ympäristön vanhuksille, jotka tarvitsevat jatkuvaa yksilöllistä huolenpitoa, hoitoa ja kuntoutusta.

  Jokaisella asukkaalla on kaksi omahoitajaa, jotka perehtyvät asukkaan asioihin ja omaisten kanssa yhteistyössä tehtyyn hoitosuunnitelmaan.

  Hoivakoti Eedilässä on kaksi osastoa (36 hoitopaikkaa) sekä lyhytaikaisyksikkö Toimela (9 hoitopaikkaa ja 1 sosiaalipäivystyspaikka).

  Hoivakoti Eedilässä on paikkoja pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen hoitoon. Lyhytaikainen hoito on tarkoitettu vanhuksille, jotka tarvitsevat hoivakodin tarjoamaa hoitoa ja kuntoutusta.

  Hoivakoti Eedilässä on 1 – 2 hengen huoneita. Asukkaat voivat sisustaa huoneensa kodinomaiseksi ja yksilölliseksi.

  Asiakkaat Hoivakoti Eedilään ja Toimelaan ohjautuvat palveluohjauksen kautta. Lisätietoja palveluohjauksesta.

  Hoivakoti Salmela

  Hoivakoti Salmela on 12  paikkainen muistisairaiden ympärivuorokautista hoitoa tarjoava tehostetun palveluasumisen yksikkö. Hoivakoti Salmela tarjoaa turvallisen ja kodinomaisen asumisvaihtoehdon. Kaikki huoneet ovat yhden hengen huoneita, joissa on omat wc:t ja pesutilat. Jokainen asukas saa kalustaa huoneensa mieleisekseen ja tutunomaiseksi omilla huonekaluilla ja koriste-esineillä.

  Ikäihmisten asunnot

  Ikäihmisille tarkoitettuja rivitaloasuntoja on Hoivakoti Eedilän välittömässä läheisyydessä sekä Uotilantiellä. Rivitaloasunnoissa on yksiöitä ja kaksioita. Asuntoihin tehdään normaali vuokrasopimus ja tarvittaessa asukkaiden on mahdollisuus saada kotihoidon palveluita.

  Asuntohakemuksia saa Lopen kunnan kotisivuilta.

  Lisätietoja antavat:

  Merja Jaatinen
  perusturvatoimen hallintosihteeri
  019 758 6060
  Yhdystie 5, 12700 Loppi
  merja.jaatinen (at) loppi.fi

  Asuntohakemukset tulee lähettää osoitteella:

  Lopen kunta
  ikäihmisten asunnot
  Merja Jaatinen
  Yhdystie 5
  12700 Loppi

   

 • Ikäpiste on palvelu- ja neuvontapiste, joka on tarkoitettu yli 65-vuotiaille loppilaisille ja heidän läheisilleen. Ikäpiste tukee itsenäistä toimintakykyä ja hyvinvointia.

  Selvitetään yhdessä keskustellen mm.

  • omista voimavaroista ja pärjäämiskeinoista
  • tarjolla olevista tukimuodoista ja palveluista
  • tukien hakemisesta
  • ravitsemuksesta
  • liikunnasta
  • tapaturmien ehkäisystä
  • muista terveydentilaan liittyvistä asioista
  • asumisesta
  • yksinäisyydestä
  • elämän muutostilanteisiin liittyvistä asioista

  Ikäpiste on avoinna parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 9-12 Lopen lähiasemalla Pajatie 1, 12700 Loppi.

  Voit soittaa 019 758 6159 tai tulla käymään ilman ajanvarausta. Palvelu on maksutonta.

 • Muistineuvojan työn tavoitteena on antaa muistisairaalle ja hänen läheisilleen asiakaslähtöistä ja kotona asumista turvaavaa tukea.

  Muistineuvojan tehtävänä on arvioida yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa tuen tarpeita ja auttaa asiakasta saamaan tarvitsemansa hoidot ja palvelut sosiaali- ja terveydenhuollosta.

  Tuki- ja kontrollikäynnit ovat maksuttomia Lopen asukkaille ja heidän omaisilleen.

  Muistineuvoja:

  • antaa tietoa muistisairauksista
  • toimii muistisairaan ja hänen läheistensä tukena
  • auttaa tarvittavan avun ja tuen hakemisessa
  • tekee kotikäyntejä

  Anne Eve
  muistineuvoja
  019 758 6159
  050 362 7251
  Opintie 3, 12700 Loppi
  anne.eve@loppi.fi

 • Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja. Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

  Jos hoidettavalle myönnetään omaishoidon tukea, laaditaan omaishoidon tuesta kunnan ja omaishoitajan välille omaishoitosopimus. Omaishoitajan kanssa käydään yhdessä läpi omaishoidon tuen perusteet. Omaishoidon tuen perusteet löytyvät myös sähköisenä versiona.

  Hakeminen

  Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella tai omaolon kautta sähköisesti. Lomakkeen liitteenä tulee olla lääkärin C-lausunto. Omaishoidon ohjaaja arvioi kotikäynnin perusteella hakijan toimintakyvyn, hoidon ja huolenpidon tarpeen, sekä laatii yhdessä hoidettavan, hoitajan ja mahdollisten muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman. Avun tarpeen määrittelyssä käytetään apuna lääkärinlausuntoa, toimintakykymittareita ja tarvittaessa muita selvityksiä hoidettavan avuntarpeesta ja toimintakyvystä. Hakemuslomakkeita saa kirjastosta yhteispalvelupiste Rosamundasta, Ikäpisteestä, muisti- ja omaishoidon palveluneuvojalta tai tulostaa itse ohessa olevasta linkistä.

  (Linkki lomakkeisiin)

  omaolo.fi

  Omaishoidon tukea haetaan seuraavasti:

  Hakuvuoden aikana 65-vuotta täyttävät ja vanhemmat asiakkaat, hakulomake lähetetään osoitteella Lopen kunta, Annika Reinikainen, Opintie 3, 12700 Loppi. Tiedustelut p. 040 665 6054.

  Alle 65-vuotiaiden hakulomake lähetetään osoitteella Lopen kunta, vammaistyön sosiaaliohjaaja Susanna Tuominen, sosiaalitoimisto, Yhdystie 5, 12700 Loppi. Tiedustelut p. 040-5001740

 • Sosiaalihuoltolain mukaisella kuljetuspalvelulla tuetaan asiointia ja itsenäistä selviytymistä. Kuljetuspalvelu
  voidaan myöntää, jos henkilöllä on vammautumisen, sairauksien ja ikääntymisen vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia.

  Huomioon otettavat tulot ja varat

  Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnettäessä noudatetaan tulo- ja varallisuusharkintaa. Kuljetuspalvelu perustuu tarveharkintaan, perusturvalautakunnan käytettävissä olevaan määrärahaan sekä hakijan tuloihin ja varallisuuteen.

  Tulorajat ovat:

  • yksin asuvan henkilön bruttotulot enintään 1.410 euroa/kk
  • avo- tai avopuolisoiden bruttotulot yhteensä enintään 2.355 euroa/kk

  Tulona ei oteta huomioon asumistukea. Varallisuus huomioidaan 5.000 euron ylimenevältä osalta. Asuntoa, jossa asiakas asuu, ei oteta huomioon säästöinä eikä varallisuutena.

  Sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 10 % kuljetuspalvelu myönnetään ilman tuloihin ja varallisuuteen perustuvaa harkintaa eikä matkojen omavastuuosuutta peritä. Valtiokonttori korvaa näiden
  matkojen omavastuuosuuden kunnalle.

  Matkojen määrä ja matkustusalue

  Kuljetuspalveluna myönnetään enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointimatkoihin. Kuljetuspalvelu myönnetään taksimatkoina. Kuljetuspalvelua käyttäessä tulee matkustaessa olla mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus. Matkoista peritään omavastuuosuus muilta paitsi vähintään 10 % sotainvalideilta. Omavastuu noudattaa julkisen liikenteen kertamaksua. Kuljetuspalvelua voi käyttää Lopen kunnan alueella. Poikkeuksena vähintään 10 % sotainvalidit, joille myönnetään harkinnan mukaan enintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa oman ja naapurikuntien alueella.

  Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemukset postitetaan osoitteella:
  Lopen kunta, Vammaispalvelut, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

  Kuljetuspäätös tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi, ellei erityisiä yksilöllisiä syitä määräaikaisen palvelun
  myöntämiseen ole. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto tai muu hyväksyttävä selvitys hakijan
  huomattavista liikkumisvaikeuksista. Tulo- ja varallisuusselvitykseksi liitteenä tulee olla kuluvan vuoden eläkepäätökset sekä tiliotteet varallisuuden ja säästöjen osoittamiseksi.

  Sosiaalihuoltolaki 20 § ja 21 § sekä asetuksen 9 §:n 2 kohta. Hakijalla tulee olla kotikuntalain (201/94) mukainen kotikunta Loppi.

 • Toimintakausi 1.8.2021–31.5.2023

  Puheenjohtaja

  Marja Ukkola
  Valtuustoryhmän pj.
  0500 465 085
  Kyyniönlahdentie 6 B 4, 12700 Loppi
  marja.ukkola (at) pp2.inet.fi

  Jäsen
  Mirjami Hakala
  040 771 9742
  Mäkitie 4 A 7, 12700 Loppi
  mirjami21.hakala (at) gmail.com
  Lopen Eläkkeensaajat ry

  Henkilökohtainen varajäsen
  Maija-Liisa Rintaluoma
  050 567 8665
  Peltotie 3 A 2, 12700 Loppi
  Riihimäen seudun reuma-tules ry
  Lopen Eläkkeensaajat ry

  Sirpa Hopearuoho
  0400 199 663
  Viertotie 4 A 11, 12700 Loppi
  sirpa.hopearuoho (at) pp.inet.fi
  Lopen Seniorit ry

  Eila Hutri
  0500 511 527
  Kartanontie 146, 12540 Launonen
  eila.hutri (at) elisanet.fi
  Eläkeliiton Lopen Yhdistys

  Sirkka Toivonen
  050 549 6219
  Niittutie 42, 12700 Loppi
  sirkka.toivonen (at) pp.inet.fi
  Lopen Eläkeläiset ry

  Lopen kunnan edustaja
  Tuula Pirinen
  kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
  019 758 6035
  040 330 6035
  tuula.pirinen (at) loppi.fi

  Lopen seurakunnan edustaja
  Auli Kovalainen
  050 383 3480
  auli.kovalainen (at) evl.fi
  Lopen seurakunta

  Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän edustaja
  Anna Braxén
  anna.braxen (at) riihimaki.fi

  Sihteeri
  Susanna Tuominen
  sosiaaliohjaaja
  040 500 1740
  susanna.tuominen (at) loppi.fi

Mari Nummela

vanhuspalvelujen johtaja

Tiia Hervala

vastaava sairaanhoitaja

Johanna Siivonen

vastaava sairaanhoitaja

Hoivakoti Salmela

hoitajat

Kotorinne 4, 12700 Loppi

Hoivakoti Eedilä, Aamurusko (os. 1)

hoitajat

Opintie 3, 12700 Loppi

Hoivakoti Eedilä, Iltatähti (os. 2)

hoitajat

Opintie 3, 12700 Loppi

Hoivakoti Eedilä, Toimela (lyhytaikaisyksikkö)

hoitajat

Opintie 3, 12700 Loppi