Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten palvelut määritellään laissa kehitysvammaisten erityishuollosta. Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden suoriutumista päivittäisessä elämässä, toimeentuloa ja sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvata tarvittava hoito ja huolenpito.

Henkilö, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitys­iässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi, eikä saa tarvitsemiaan palveluita muiden lakien nojalla, voi hakea kehitysvammaisille tarkoitettuja palveluja. Vammaispalvelulaki on ensisijainen suhteessa kehitys­vammalakiin.

Kehitysvammaisen asiakkaan palveluiden turvaa­miseksi asiakkaalle tehdään palvelusuunnitelma ja erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelmaan tulee eritellä kaikki palvelut, jotka asiakas saa kehitys­vammalain nojalla. Nämä palvelut ovat pääsään­töisesti asiakkaalle maksuttomia. Yllä­pidosta voidaan kuitenkin periä maksua. Erityis­huolto-ohjel­maan tyytymätön voi valittaa suoraan aluehallinto­virastoon.

Erityishuollon asiakkaaksi tullaan ottamalla yhteyttä Lopen kunnan vammaispalveluihin. Kehitysvammaisten palveluita haetaan vammaispalveluista.

 • Sosiaaliohjaaja antaa neuvoja ja ohjausta kehitys­vammaisille henkilöille ja heidän perheilleen.

  Sosiaaliohjaaja ohjaa eri-ikäisiä kehitysvammaisia henkilöitä heidän tarvitsemiinsa hoidon, opetuksen ja kuntoutuksen palveluihin, asumispalveluihin, työtoimintaan, sosiaaliohjaajan palveluihin ja vapaa-ajan toimintaan. Sosiaali­ohjaaja opastaa kehitys­vammaista ja hänen perheettään sosiaali­etuuksien ja palveluiden hakemisessa.

 • Asumiseen ja työllistymiseen tukea ja ohjausta nuorten asiakkaiden kohdalla tarjoaa Lopen kunnan asumisohjaaja. Asumisohjaaja tukee peruskoulun päättäneitä nuoria etsimään koulutuspaikkaa ja ammattiin opiskelevia etsimään harjoittelu- ja työpaikkoja. Asumisohjaaja tukee nuoria, jotka muuttavat pois lapsuudenkodista.

  Asumisohjaaja järjestää nuorille asiakkaille vapaa-ajanpalveluita ja itsenäisen asumisen tukemiseksi kerhotoimintaa.

 • Kehitysvammaiselle lapselle järjestetään tarpeen vaatiessa aamu- ja iltapäivähoito sekä koulujen loma-ajan hoito vanhempien työssä käymisen mahdollistamiseksi.

  Aamu- ja iltapäivähoito järjestetään ensisijaisesti Kirkonkylän koulun iltapäivätoiminnassa, kuitenkin yksilölliset ratkaisut ovat mahdollisia. Loma-ajan hoito on kehitysvammaisen ikä ja toimintakyky huomioiden järjestettävissä päiväkodissa, työ- ja päivätoimintakeskus Kuuselas­sa tai perhehoidossa.

  Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito on kehitysvammaisille lapsille maksutonta erityishuoltoa.

 • Kehitysvammaisten henkilöiden terveydenhuolto on järjestetty samalla tavoin kuin muiden kuntalaisten terveyspalvelut. Perusterveydenhuollosta vastaa Riihimäen seudun terveyskeskus, josta ohjataan tarpeen mukaan erikoissairaanhoidon palveluihin.