Ehdotus Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu / Hämeen ELY-keskus

15.3.2024 Kuulutus

Asia

HAMELY/2242/2023

Ehdotus Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen noususta aiheutuvista tulvariskeistä Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella ja valmistellut ehdotuksen alueista, joilla esiintyy tulvariskiä. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Merkittävien tulvariskialueiden lisäksi tulvariskien alustavan arvioinnin yhteydessä voidaan tunnistaa alueita, joilla tulvariski on merkittävän tulvariskialueen kriteerejä vähäisempi ja joille ei ole perusteltua soveltaa kaikkia lainsäädännössä määrättyjä tulvariskien hallinnan suunnittelutoimenpiteitä. ELY-keskukset huolehtivat vesistötulvariskien hallintaa palvelevasta suunnittelusta myös muilla kuin merkittävillä tulvariskialueilla. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla ”Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen”.

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005)

Kuulutuksen julkaisupäivä
15.3.2024

Tiedoksisaantipäivä

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 22.3.2024

Kuulutuksen ja kuulemisasiakirjojen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja Kanta- ja Päijät-Hämeen alueita koskevat ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi (kuulemisasiakirja) pidetään nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/hame

Asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta (valtakunnallinen SOVA-kuulemisasiakirja) on nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024 osoitteessa www.vesi.fi/trh.

Vesistöaluekohtaiset tausta-asiakirjat löytyvät digitaalisina www.vesi.fi/trh -palvelusta. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi-sivuilta kunta, maakunta, vesistö- tai merialuehaulla.

Palautteen antaminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta 17.6.2024 klo 16 mennessä.

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskialueiksi tarvetta muuttaa.

Ohjeet palautteen antamiseen

Palautteet voi antaa:
www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai
– Hämeen ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.hame(at)ely-keskus.fi) tai
– kirjallisesti Hämeen ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 29, 15141 Lahti.

Epävirallista palautetta on myös mahdollista antaa sähköisesti www.vesi.fi -palvelusta löytyvien vesistöaluekohtaisten tausta-asiakirjojen kautta. Vesistöaluekohtaiset tausta-asiakirjat löytyvät sivulta www.vesi.fi/trh.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija
Jukka Sainio
0295 025 064
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Johtava vesitalousasiantuntija
Elina Laine
0295 025 107
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus