Päätöksenteko

Lopen kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 • Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 11 jäsentä ja heidät valitaan valtuutettujen keskuudesta kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

  Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus voi siirtää kunnan hallintosäännössä määriteltyä ratkaisuvaltaansa edelleen lautakunnille, viranhaltijoille, jaostoille ja toimikunnille.

  Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa arkimaanantaina. Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat julkaistaan kokouksen jälkeisenä keskiviikkona kunnan verkkosivuilla.

 • Valtuustossa on 27 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajisto (puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa) valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

  Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa tämän hallintosäännön määräyksillä.

  Valtuusto kokoontuu 7–8 kertaa vuodessa. Kokoukset ovat arkimaanantaisin klo 18 alkaen kunnantalon valtuustosalissa osoitteessa Yhdystie 5. Kokoukset ovat yleisölle avoimia ja niitä voi seurata myös Lopen kunnan Youtube-kanavalta suorana lähetyksenä.

 • Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

  Sivistyslautakunnan tehtävänä on päättää kunnan varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukiota, kansalaisopistoa, musiikkiopistoa, ja kirjastotoimea koskevista asioista.

  Teknisen lautakunnan tehtävänä on rakentamis- ja rakennuttamistehtävät, kiinteistöjen kunnossapito- ja käyttötehtävät, kunnallisteknisten palvelujen tuottaminen ja kehittäminen, palo- ja pelastustoimi, öljyntorjunta sekä väestönsuojeluasiat, toimia kunnan tielautakuntana ja liikenneturvallisuuden edistäminen.

  Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tehtäväalueet ovat ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta.

  Lautakunnan tehtävänä on toimia laissa kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta tarkoitettuna kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lainsäädännössä säädetyt tehtävät, toimia maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena, toimia ulkoilulaissa tarkoitettuna kunnan leirintäalueviranomaisena sekä toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena.

  Hyvinvointi-ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on päättää liikunta-, kulttuuri- ja  nuorisopalvelujen piiriin kuuluvista asioista valtuuston hyväksymän strategian, taloussuunnitelman, talousarvion ja kunnanhallituksen linjausten mukaisesti. hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta vastaa kunnan eri liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimijoiden toiminnan yhteensovittamisesta sekä liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimijoiden kuulemisesta ja osallistamisesta sekä päättää nuorisotilatoiminnan järjestämisen periaatteista

   

 • Toimielinten kokousaikataulu
  Muutokset mahdollisia

  Valtuusto: 26.2.2024, 27.5.2024, 23.9.2024, 11.11.2024, 9.12.2024

  Tarkastuslautakunta: 23.1.2024, 4.3.2024, 25.3.2024, 8.4.2024, 22.4.2024, 6.5.2024, 20.5.2024, 4.6.2024, 27.8.2024, 17.9.2024, 28.10.2024, 26.11.2024

  Kunnanhallitus: 15.1.2024, 12.2.2024, 4.3.2024, 25.3.2024, 22.4.2024 (peruttu), 29.4.2024, 20.5.2024 siirretty päivälle 21.5.2024, 10.6.2024, 19.8.2024, 9.9.2024, 7.10.2024, 28.10.2024, 25.11.2024, 16.12.2024

  Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta: 14.2.2024, 20.3.2024, 15.5.2024, 21.8.2024, 18.9.2024, 20.11.2024, 11.12.2024

  Sivistyslautakunta: 25.1.2024, 29.2.2024, 21.3.2024, 18.4.2024, 23.5.2024 (peruttu), 13.6.2024, 15.8.2024, 19.9.2024, 10.10.2024, 14.11.2024, 12.12.2024

  Tekninen lautakunta: 25.1.2024, 28.2.2024, 14.3.2024, 11.4.2024, 10.5.2024, 5.6.2024, 15.8.2024, 29.8.2024, 27.9.2024, 17.10.2024, 15.11.2024, 5.12.2024

  Ympäristö- ja rakennuslautakunta: 13.2.2024, 19.3.2024, 23.4.2024, 4.6.2024, 10.9.2024

   

Mikko Salmela

kunnanjohtaja

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja