Kunnan organisaatio

Kunnan johtaminen perustuu valtuuston hyväksymään strategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.

Lopen kunnan organisaatiokaavio

Lopen kunnan johtoryhmä

Lopen kunnan johtoryhmä

 • Valtuustossa on 27 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajisto (puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa) valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

  Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa tämän hallintosäännön määräyksillä.

   

 • Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 11 jäsentä ja heidät valitaan valtuutettujen keskuudesta kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

  Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus voi siirtää kunnan hallintosäännössä määriteltyä ratkaisuvaltaansa edelleen lautakunnille, viranhaltijoille, jaostoille ja toimikunnille.

 • Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

  Sivistyslautakunnan tehtävänä on päättää kunnan varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukiota, kansalaisopistoa, musiikkiopistoa, ja kirjastotoimea koskevista asioista.

  Perusturvalautakunnan tehtäväalueina ovat sosiaalipalvelut, kehitysvammaisten palvelut, vanhusten palvelut, toimeentuloturva, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtäväalueeseen kuuluvien kuntayhtymien seuranta, valvonta ja yhteistyö sekä muu laitoshoito.

  Teknisen lautakunnan tehtävänä on rakentamis- ja rakennuttamistehtävät, kiinteistöjen kunnossapito- ja käyttötehtävät, kunnallisteknisten palvelujen tuottaminen ja kehittäminen, palo- ja pelastustoimi, öljyntorjunta sekä väestönsuojeluasiat, toimia kunnan tielautakuntana ja liikenneturvallisuuden edistäminen.

  Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tehtäväalueet ovat ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta.

  Lautakunnan tehtävänä on toimia laissa kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta tarkoitettuna kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lainsäädännössä säädetyt tehtävät, toimia maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena, toimia ulkoilulaissa tarkoitettuna kunnan leirintäalueviranomaisena sekä toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena.

  Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on päättää hyvinvoinnin ja vapaa-aikapalveluiden piiriin kuuluvista asioista valtuuston hyväksymän strategian, taloussuunnitelman, talousarvion ja kunnanhallituksen linjausten mukaisesti. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta vastaa kunnan eri liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimijoiden toiminnan yhteensovittamisesta sekä liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimijoiden kuulemisesta ja osallistamisesta sekä päättää nuorisotilatoiminnan järjestämisen periaatteista.

  Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa.

   

 • Nuorisovaltuuston tehtävänä on vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun sekä seurata asioita, joilla on merkitystä nuorten hyvinvointiin.

  Elinkeinoasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on valmistella Lopen kunnan elinkeino-ohjelma, seurata sen toteutumista ja edistää yritystoiminnan edellytyksiä Lopella. Lisäksi elinkeinoasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on edistää työllisyyttä, yritys-vetovoimaa ja Lopen näkyvyyttä.

  Henkilöstöjaoston tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta, viranhaltijan tai työntekijän palkasta tai muusta palvelussuhteen ehdosta siltä osin kuin ne virka- tai työehtosopimuksessa on kunnan harkinnassa, mikäli asiaa ei ole siirretty muulle viranomaiselle sekä pääsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisista paikallisneuvotteluista, kunnan tyky-toiminnan periaatteista ja henkilöstön omaehtoiseen lisä- tai täydennyskoulutukseen myönnettävistä avustuksista. Lisäksi tehtäviin kuuluu hyväksyä kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja henkilöstön koulutussuunnitelma.

  Yhteistyötoimikunta käsittelee työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta säädetyssä laissa määritellyt asiat sekä kehittää ja seuraa työskentelyolosuhteita, työturvallisuutta ja työilmapiiriin vaikuttavia asioita.

  Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun sekä seurata asioita, joilla on merkitystä vammaisen väestön hyvinvointiin.

  Vanhusneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun sekä seurata asioita, joilla on merkitystä ikääntyvän väestön hyvin-vointiin.

 • Johtoryhmä seuraa strategian ja talousarvion toteutumista, huolehtii eri toimialojen välisestä tiedonkulusta, seuraa toimielinten päätösten täytäntöönpanoa, toimii johdon tukena sekä ennakoi tulevaisuutta ja kuntaa koskevia haasteita ja mahdollisuuksia.

  Johtoryhmä kokoonpano:

  Kunnanjohtaja, Mikko Salmela

  Talous- ja hallintojohtaja, Jenny Saarela

  Henkilöstöpäällikkö, Matleena Ylitalo

  Tekninen johtaja, Tapio Jokela

  Sivistysjohtaja, Anne Haakana

  Hyvinvointi- ja vapaa-aikapäällikkö, Sari Häkkinen

  Viestintäsuunnittelija, Eija Heinonen

  ICT-erityisasiantuntija, Kari Lähdekorpi