Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuden toteutuminen

Lopen kunta on tiedonhallintayksikkö, joka ylläpitää kuvausta tietovarannoista ja asiarekistereistä tiedonhallintalain (906/2019) mukaisesti. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoitus on antaa yleiskuvaus Lopen kunnan tietovarantojen sisällöstä ja niiden jäsentymisestä palveluittain ja toimialoittain.

Kunnan tietovarannoista on mahdollista tehdä tietopyyntöjä julkisuuslain (621/1999) perusteella. Tietopyyntöjen tulee olla riittävästi yksilöityjä ja tarvittaessa tietopyynnön esittäjää voidaan pyytää todistamaan henkilöllisyytensä ja esittämään perusteet pyynnölleen, mikäli pyydetyt tiedot eivät ole kaikille julkisia.

Lopen kunnan tietoaineistot

Kunnanhallitus / Hallinto- ja sisäiset palvelut

1.        Asianhallinnan tietovaranto/rekisteri, tiedonohjausjärjestelmä

–       kuntaan vireille tulleet asiat ja asiakirjat, säilytysajat ja arkistointiin liittyvät tiedot

Vaalien toimittamiseen liittyvä tietovaranto/rekisteri
–       kunnallisten, alueellisten, valtiollisten ja europarlamenttivaalien toimittamiseen liittyvät tiedot

Luottamushenkilöorganisaatioon liittyvä tietovaranto/rekisteri
–       luottamushenkilö- ja sidonnaisuustiedot

Tietohallinnon tietovaranto/rekisteri
–       tietoverkon käyttäjien henkilötiedot ja laitetiedot, tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liittyvät tiedot

Taloushallinnon palvelujen tietovaranto/rekisteri, taloushallinnon tietojärjestelmä
–       kirjanpidon sekä laskujenkäsittelyn ja pankkiliikenteen tiedot

Henkilöstöhallinnon tietovaranto/rekisteri, henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä
–       henkilöstön henkilötiedot, henkilöstöhallintoon ja rekrytointiin sekä palkanmaksuun ja palkkioihin liittyvät tiedot

Kaavoituksen ja maankäytön rekisteri
–       maan omistajien, kaavaprosessin osallisten ja asiakkaiden henkilötiedot ja yhteystiedot, hakemukset, lausunnot ja muut toiminnan toteuttamiseen liittyvät tiedot.

Sivistyslautakunta / Sivistystoimiala

Esi- ja perusopetuksen rekisteri, oppilashallinnon tietojärjestelmä
–       oppilaiden ja opettajien henkilötiedot sekä koulun toiminnan järjestämisen tiedot

Lukion rekisteri, oppilashallinnon tietojärjestelmä
–       oppilaiden ja opettajien henkilötiedot sekä koulun toiminnan järjestämisen tiedot

Varhaiskasvatuksen rekisteri, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä
–       varhaiskasvatuksen asiakkaisiin ja päivähoidon järjestämiseen liittyvät tiedot

Kirjastotoimen rekisteri, kirjastojärjestelmä
–       kirjaston asiakkaiden henkilötiedot ja aineistotiedot

Kansalaisopiston rekisteri, kansalaisopiston tietojärjestelmä
–       kansalaisopiston asiakkaiden henkilötiedot ja kurssien järjestämiseen liittyvät tiedot.

Tekninen lautakunta / Tekninen toimi

Rakentamisen ja rakennetun ympäristön palvelut
–       teknisen sopimusrekisteri, sopimustietojärjestelmä

–       rakennusten ja maa-alueiden vuokra- sekä muihin sopimuksiin liittyvät tiedot

Vesihuolto, vesilaitoksen rekisteri, vesilaitoksen tietojärjestelmä
–       vesilaitoksen asiakkaiden henkilö- ja yritystiedot, vesi- ja jätevesihuollon järjestämiseen liittyvät tiedot

Tiet ja yleiset alueet -rekisteri
–       ylläpitotoiminnan järjestämiseen liittyvät tiedot

Kiinteistönhuolto ja ylläpito, palvelurakennukset, kiinteistöhuollon rekisteri
–       kiinteistöjen ja rakennusten huoltamiseen liittyvät tiedot

Teknisen sopimusrekisteri, sopimustietojärjestelmä
–       rakennusten ja maa-alueiden vuokra- sekä muihin sopimuksiin liittyvät tiedot

Turvallisuus ja yleinen järjestys, väestönsuojelu (valmiustason suunnittelu)
Ruoka- ja siivouspalvelujen tietovaranto/rekisteri, toiminnanohjausjärjestelmä
–       aterioiden valmistamiseen sekä ruokailun ja siivouksen järjestämiseen tarvittavat tiedot

Kunnallisteknisten palveluiden tuottaminen ja kehittäminen.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta / Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta

Ympäristön suojelun ja lupien rekisteri
–       asiakkaiden yritys- ja henkilötiedot, lausunnot ja kuvaukset, lupatiedot

Rakennusvalvonnan rekisteri, rakennusvalvontajärjestelmä
–       asiakkaiden henkilötiedot, kiinteistöjen ja rakennusten tiedot, hakemus- ja lupatiedot.

Perusturvalautakunta / Perusturvatoimi

Iäkkäiden palvelut, sosiaalihuollon tietojärjestelmä
–       palvelun asiakkaiden henkilötiedot, palvelutarvearviot ja palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot

Lapsiperheiden palvelut, sosiaalihuollon tietojärjestelmä
–       palvelun asiakkaiden henkilötiedot, palvelutarvearviot ja palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot

Lastensuojelu, sosiaalihuollon tietojärjestelmä
–       palvelun asiakkaiden henkilötiedot, palvelutarvearviot ja palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot

Perheoikeudelliset palvelut, sosiaalihuollon tietojärjestelmä
–       palvelun asiakkaiden henkilötiedot, palvelutarvearviot ja palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot

Päihdehuolto, sosiaalihuollon tietojärjestelmä
–       palvelun asiakkaiden henkilötiedot, palvelutarvearviot ja palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot

Työikäisten palvelut, sosiaalihuollon tietojärjestelmä
–       palvelun asiakkaiden henkilötiedot, palvelutarvearviot ja palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot

Vammaispalvelut, sosiaalihuollon tietojärjestelmä
–       palvelun asiakkaiden henkilötiedot, palvelutarvearviot ja palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot.

Vapaa-aikalautakunta

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen rekisteri
–       nuoriso- ja liikuntapalvelujen asiakastiedot sekä toiminnan järjestämiseen liittyvät tiedot.

Tietopyynnöt

Jokaisella on viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Lopen kunnalle tietopyynnöt voi toimittaa Palvelupiste Rosamundaan tai suoraan asiasta vastaavalle viranomaiselle.

Yhteystiedot >>

Tietopyyntö tulee olla yksilöity riittävän tarkasti ja mikäli tietopyyntö koskee asiakirjaa, joka ei ole julkinen kaikille, täytyy pyyntö perustella ja pyytäjän henkilöllisyys varmentaa. Tietopyynnön esittäjältä pyydetään tarvittaessa tarkennusta.

Lisätietoja

Lisätietoja mm. henkilötietojen käsittelystä kunnassa löydät kunnan Tietosuoja-sivuilta >>