Kaavoitus ja maankäyttö

Vireillä olevat kaavahankkeet

Korttelin 69 (Ikikumin alue) asemakaavamuutos

Lähdemäen ja Kolmilaksosten asemakaava

Honkarinteen ranta-asemakaava (kaavamuutos)

Laakasalon leirintäalueen ranta-asemakaava  (kaavamuutos)

 

Nähtävillä olevat kaavahankkeet

 

Uusim­mat lain­voi­mai­set kaa­vat

Silmänkannon asemakaavan muutos

Läyliäisten paloaseman asemakaavan muutos

S-Marketin asemakaavan muutos

Sivustoa täydennetään.

 

Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

Kaavoitusprosessi ja osallistuminen

 • Kaavaprosessi alkaa kaavoitustarpeen määrittelyllä. Määrittelyn voi käynnistää yksityisen tahon aloite, kunnan kaavoitusohjelman mukainen tarve tai erillisestä tarpeesta johtuva kunnan näkemys. Kaavaprosessin käynnistämisestä päättää Lopen kunnanhallitus. Lopen kunta käyttää kaavahankkeissa konsultteja, jotka valitaan kilpailuttamalla. Kuntalaisille tieto kaavaprosessin aloittamisesta tulee
  vireilletuloilmoituksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman kautta.
  Merkittävistä kaavahankkeista saatetaan järjestää aloitustilaisuus osallisille.

  Kunnan ja ELY-keskuksen välillä käydään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, jossa käydään läpi kaavaprosessin tavoitteet ja reunaehdot sekä sovitaan jatkomenettelyistä prosessiin liittyen. Kaavoitustyötä varten tehdään tarvittavia selvityksiä ja tutustutaan kaava-alueeseen. Kerätyn tiedon ja asetettujen
  tavoitteiden pohjalta ryhdytään laatimaan alustavia kaavaluonnoksia

 • Kaavanlaatija valmistelee yhdessä kunnan viranomaisten kanssa kaavaluonnoksen. Kunnanhallitus tutustuu luonnokseen ja asettaa sen yleisesti  nähtäville joko 14 tai 30 vuorokaudeksi. Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus, jossa kaavaluonnosta esitellään ja mielipiteet kirjataan ylös. Luonnosvaiheen nähtävillä olon aikana mielipiteen voi lausua kirjallisesti tai suullisesti. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa on voitu sopia, että jo valmisteluvaiheessa pyydetään lausuntoja viranomaisilta.

 • Kaavaluonnosta muokataan ja tarkennetaan saadun palautteen ja tiedon
  pohjalta kaavaehdotukseksi. Kunnanhallitus tutustuu kaavaehdotukseen ja asettaa sen yleisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Kaava-ehdotuksesta voidaan järjestää esittelytilaisuuksia tarpeen mukaan. Nähtävillä olon aikana osalliset voivat jättää kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta. Tarvittaessa kunnan viranomaiset neuvottelevat ehdotuksesta ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa. Ehdotusvaiheessa pyydetään asianosaisilta viranomaisilta lausunnot.

  Kirjalliset muistutukset  kaava-ehdotuksesta tulee jättää Lopen
  kunnalle osoitteeseen
  Lopen kunta
  Kunnanhallitus
  Yhdystie 5
  12700 LOPPI.

 • Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotusta korjataan saadun palautteen perusteella tarpeen mukaan. Mikäli kaavaehdotusta joudutaan muuttamaan merkittävästi, on kunnanhallituksen asetettava se uudelleen nähtäville. Kunnanhallitus tutustuu korjattuun kaavaehdotukseen ja muistutuksista annettuihin vastineisiin sekä esittää kaavaehdotuksen hyväksymistä valtuustolle. Kun valtuusto hyväksyy kaavan, muistutuksen tehneille toimitetaan valtuuston päätöksen pöytäkirjanote ja perusteltu kannanotto muistutukseen kirjallisesti.

  Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta.

Werner Franzén

maankäyttöpäällikkö

Parhaiten tavoittaa sähköpostilla. Mikäli haluat tavata, sovi etukäteen tapaamisaika soittamalla tai viestillä.