Työllisyyspalvelut

Lopen kunta tarjoaa erilaisia työllistämispalveluja kuntalaisille, jotka tarvitsevat työllistymiseensä tukea. Tehtäviimme kuuluu muun muassa ohjausta, tiedottamista, työllisyystoimenpiteiden suunnittelua yhdessä asiakkaan kanssa sekä erilaisten palveluiden mahdollistama yksilöllinen tuki kohti työelämää.

Työllisyyspalvelut tarjoavat työnhakijoiden työnhaun eri vaiheisiin sopivia yksilöllisiä työllistämispolkuja. Palveluihin kuuluu muun muassa kuntouttavaa työtoimintaa, palkkatukityötä, oppisopimustyötä ja työkokeiluja.

Työllisyyspalvelut antavat työnantajille maksutonta apua ja neuvontaa rekrytointeihin liittyvissä asioissa. Ohjaamme yrityksiä, yhdistyksiä sekä kunnan eri toimialoja muun muassa palkkatukeen, työkokeiluun ja oppisopimuksiin liittyen. Teemme yhteistyötä muun muassa Ohjaamon, kuntouttavan työtoiminnan, aikuissosiaalityön ja TYP-työn kanssa.

 • Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu sekä työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu. Kuntouttavan työtoiminnan palvelun tarvetta arvioidaan yksilöllisesti henkilön tilanteen ja tarpeen mukaan. Toiminta on tarkoitettu pidempään työttöminä olleille eli ihmisille, jotka ovat pudonneet työmarkkinatuelle tai saavat toimeentulotukea työttömyyden perusteella.

  Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on auttaa henkilöä pääsemään työhön, koulutukseen tai työvoimapalveluihin tukemalla elämänhallintaa ja toimintakykyä. Kunta vastaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ja palveluun osallistuminen kirjataan aktivointisuunnitelmaan.

 • Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada taloudellista tukea palkkatukena 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista.

  Palkkatuetun työn tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea voidaan myöntää työttömästä,  jolla on puutteita ammatillisessa osaamisessa, tai henkilön pysyvä tai pysyväisluonteinen vamma tai sairaus alentaa tämän tuottavuutta tuetussa työtehtävässä tai henkilö on 60 vuotta täyttänyt pitkäaikaistyötön. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. Tuella kompensoidaan työntekijän alentunutta tuottavuutta. Tuki on myös korvausta siitä, että työnantaja käyttää tavanomaista enemmän aikaa työntekijän ohjaamiseen.

 • Työkokeilun avulla on mahdollisuus tutustua työelämään, eri työtehtäviin ja ammattialoihin sekä saada apua soveltuvuuden selvittämisessä. Työkokeiluun voit päästä kun olet TE-toimiston asiakkaana joko työnhakijana tai ammatinvalinnanohjauksen palveluissa.

  Työkokeilun tavoitteena on ammatillisten suunnitelmien selkiyttäminen oikeissa käytännön työtehtävissä esimerkiksi yrityksessä, yhdistyksessä, säätiössä tai julkisella toimijalla. Työkokeilun avulla voidaan myös tukea paluuta työmarkkinoille pitkän poissaolon jälkeen. Työkokeilun aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Työkokeilun käyttö ei edellytä tietyn kestoista työttömyyttä.

 • Lopen kunta tukee nuorten kesätyöllistämistä myöntämällä Lopella toimiville yrittäjille nuorten työllistämiseen rahallista tukea.

  Lue tarkemmin alla olevasta tiedotteesta.

   

   

 • Yrityksille ja yhdistyksille suunnattua työllistämislisää myönnetään ensisijaisesti hakemusten ja määrärahojen puitteissa saapumisjärjestyksessä. Hakijan ja työllistettävän tulee täyttää asetetut ehdot.

  Hakijan ehdot

  • Yritys, säätiö tai rekisteröity yhdistys.
  • Maksaa työllistettävälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
  • Huolehtii palkattavan henkilön ennakonpidätyksestä ja muista
   lakisääteisistä työnantajavelvoitteista.
  • Huolehtii siitä, että työaika on vähintään 85 % työehtosopimuksen
   mukaisesta työajasta.

  Työllistämislisän myöntäminen

  Työllistämislisä voidaan myöntää yhden tai useamman loppilaisen henkilön palkkauskustannuksiin seuraavasti:

  – Yli 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saanut henkilö.  Työllistämiskuukaudet 8 kk, työllistämislisä 400 €. – Työllistämislisää maksetaan yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneen työllistymiseen kahdeksalta työssäoloehtoa
  kerryttävältä kuukaudelta. Kahdeksan kuukauden tuki henkilöä kohden on maksimissaan 3.200 €.
  – Nuorisotakuun piiriin kuuluva henkilö. Eli alle 25-vuotias tai alle 30-vuotias vastavalmistunut. Työllistämiskuukaudet 12 kk, työllistämislisä 350 €. Nuorisotakuun piiriin kuuluvien henkilöiden työllistämislisä on maksimissaan 4.200 €.

  Huomioitavaa

  • Työllistämislisä voidaan myöntää, mikäli sekä työllistettävä henkilö että työnantaja täyttää aiemmin esitetyt työllistämislisän ehdot.
  • Työllistämislisää ei voida myöntää, jos työsuhde on alkanut ennen myönteistä päätöstä.
  • Palkkatuki ei ole ehtona eikä esteenä työllistämislisän maksamiselle. Palkkatuki voi olla 30–50 % palkkauskustannuksista. Tukijakson pituus
   riippuu palkattavasta henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki,
   jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa.

  Työllistämislisää myönnetään kalenterivuosittain talousarvioon
  varattujen määrärahojen puitteissa.

  Työllistämislisän maksaminen

  • Korvauksen määrä tarkistetaan kuukausittain suhteessa toteutuneisiin työpäiviin, työntekijän palkattomat poissaolopäivät vähentävät lisän määrää.
  • Liitteet: Tilitykseen tulee liittää jäljennös työllistetyn työsopimuksesta ja tosite palkanmaksusta.
  • Tilitys on mahdollista tehdä liitteenä olevalla lomakkeella kalenterikuukausittain tilitysjakson päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään seuraavan kalenterikuukauden kuluessa.
  • Tilitys voidaan jättää vasta tilityskuukauden päättymisen jälkeen, jolloin toteutuneet päivät ovat tiedossa.
  • Työllistämislisä maksetaan kuukauden kuluessatilitysilmoituksen saapumisesta työnantajan ilmoittamalle tilille.
  • Lopen kunnalla on oikeus keskeyttää tuen maksaminen, jos myöntöperusteet ovat olennaisesti muuttuneet ja pyytää tarvittaessa työnantajalta lisätietoja.
 • WorkLAB -hanke

  WorkLAB on työllisyyspoliittinen hanke 17-40 vuotiaille, jotka tarvitsevat lisää työkokemusta tai joilla ei vielä ole ammatillista tutkintoa. Hanke tukee yksilöllisesti kohti työllistymisen polkuja asiakkaan kanssa yhdessä työskennellen lähi- ja etätapaamisten avulla.

  Hankkeen rahoittajana toimii Hämeen TE-palvelut ja hanke tarjoaa palveluita koko Hämeen TE-toimiston alueella. Hankkeen toteutus yhteistyössä Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys ry ja Lahden 4H-yhdistys ry.

  Lue lisää hankkeesta >>

  TriPla III-hanke

  LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n TriPla-hanke on Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukuntien alueella toimiva välityömarkkinahanke. Hanke tarjoaa työnantajille ja työnhakijoille yksilöllisiä ratkaisuja työllistämiseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Hämeen TE-toimiston ja alueen kuntien kanssa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa LounaPlussa ry yhdessä Hämeen Kylät ry:n kanssa.

Outi Mäkelä

työllisyyskoordinaattori