Lopen kunnan valtuusto kokoontui 27.2.2023

27.2.2023 Päätöksenteko

Lopen kunnan valtuusto kokoontui maanantaina 27.2.2023 kokoukseensa käsittelemään muun muassa Lopen kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita ja ohjeita, Lopen kunnan tilintarkastuspalveluiden tuottamista, Lopen kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmaa 2030, sekä kunnan hyvinvointikertomusta ja –suunnitelmaa.

Valtuusto hyväksyi Lopen kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet. Perusteisiin ja ohjeeseen on yhdistetty aikaisemmin voimassa ollut sisäisen valvonnan ohje sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lopen kunnan ja kuntakonsernin osalta. Nämä ohjeet ja perusteet on päivitetty organisaatiossa tapahtuneiden muutosten ja toimintatapamuutosten osalta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet tallennetaan kunnan verkkosivuille.

Valtuusto käsitteli Lopen kunnan tilintarkastuspalveluiden hoitamista tilikausien 2023 ja 2024 osalta. Valtuusto päätti, että Lopen kunta solmii Sarastia hankintojen tekemän kilpailutuksen ja puitesopimuksen pohjalta sopimuksen tilintarkastuspalveluiden tuottamisesta tilikausien 2023 ja 2024 osalta BDO Audiator Oy:n kanssa.

Valtuusto hyväksyi Lopen kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman 2030. Edistämisohjelma sisältää kunnan alueella kävelyn ja pyöräliikenteen nykytila-arvion, kyselypohjaisen tarvekartoituksen ja kehittämistarpeet, edistämisen tavoiteverkon ja toimenpideohjelman sekä näiden seurannan ja vaikutusten arvioinnin. Toimenpideohjelman keskeisenä tavoitteena on luoda suuntaviivat Lopen alueen kävelyn ja pyöräliikenteen systemaattiselle ja pitkäjänteiselle edistämistyölle.

Lopen kunnanhallituksen asettama hyvinvointitoimikunta on valmistellut hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman, joka on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma rakentuu kahdesta osasta: loppilaisten hyvinvointiin vaikuttavista taustatekijöistä vuosien 2017-2021 aikana sisältävä hyvinvointikertomuksen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet vuosille 2023-2025 sisältävä hyvinvointisuunnitelman. Valtuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman.

Lisäksi valtuusto käsitteli kokouksessaan valtuusto- ja kuntalaisaloitteita 2022 sekä eroja luottamustehtävistä ja näihin liittyen luottamushenkilövalintoja. Lisää valtuuston käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 1.3.2023.

 

Lisätietoja antaa

Jenny Saarela
talous- ja hallintojohtaja
040 676 6422
jenny.saarela (at) loppi.fi