Loppijärvessä sijaitseva Piimäkallion luoto sai luonnonsuojelupäätöksen

19.6.2023 Ympäristönsuojelu

Hyviä uutisia luonnonsuojelun saralta: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt päätöksen rauhoittaa Lopen kunnan omistamalta tilalta Uimala 433-410-35-1 määräalan, joka käsittää noin 100 m2. Päätös tehtiin Lopen kunnan hakemuksen perusteella (Valtuusto 12.4.2023 § 32). Rauhoitus koskee Piimäkallion luotoa, joka sijaitsee Sajaniemen uimarannan edustalla Loppijärvessä. Luoto tunnetaan myös nimillä Selkäkivi ja Kokkoluoto. Päätös on lainvoimainen.

Päätös syntyi vastauksena useisiin kansalaisten yhteydenottoihin, joissa huolestuttiin luodon lintujen pesimärauhasta. Lopen kunta on sitoutunut tavoittelemaan ”hyvinvoivaa ja luonnostaan tunnettua Loppia”, ja tämä rauhoitus on merkittävä askel kohti tätä strategista päämäärää.

Kyseessä on ensimmäinen kunnan mailla toteutettu luonnonsuojelualue. Rauhoitettu alue on puuton luoto, jolla pesii vuosittain useita pareja luontodirektiivin mukaisia lajeja, kuten kalatiira ja uhanalainen naurulokki. Eristyneisyys mannerrantaan nähden suojaa lintujen pesintää pedoilta, erityisesti haitalliselta vieraslajilta minkiltä.

Rauhoitusmääräyksiä tulee noudattaa tarkasti

On äärimmäisen tärkeää, että rauhoitusmääräyksiä noudatetaan tarkasti. Toivomme, että kaikki alueella toimivat ymmärtävät tämän rauhoituksen merkityksen ja tekevät parhaansa taatakseen pesintärauhan säilymisen. Muistutamme myös, että luonnonsuojelulain mukaista pesimärauhaa tulee noudattaa kaikkien lintujen osalta myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella.

Rauhoitusmääräyksiin kuuluu useita kieltoja, kuten maihinnousun ja liikkumisen alueella lintujen pesimäkauden aikana, dronen lennättämisen, rakentamisen ja maa- sekä kallioperän vahingoittamisen kiellot. Samoin alueella on kielletty eläinten pyydystäminen, tappaminen tai häirintä sekä pesien hävittäminen. Lisäksi avotulen teko, telttailu ja muu leiriytyminen on kielletty. Tärkeää on myös välttää toimintaa, joka muuttaa alueen maisemaa tai vaikuttaa negatiivisesti luonnonoloihin tai eliölajien säilymiseen.

Huolehditaan yhdessä siitä, että Piimäkallion luodon upea luonto säilyy koskemattomana ja linnut voivat jatkaa pesimistään turvallisesti.

Lisätietoja rauhoituksesta ja sen määräyksistä

Sonja Lahtinen

Ympäristöpäällikkö

Lue myös