Turvallisuus Lopen yhtenäiskoulussa

20.11.2023 Perusopetus

Lopen yhtenäiskoulussa ilmenneet konflikti- ja uhkatilanteet, sekä satunnaiset kouluväkivaltatilanteet ovat herättäneet huolta koulun oppilaiden ja heidän huoltajiensa keskuudessa. Huoltajien huoli ymmärretään hyvin ja asiaan suhtaudutaan vakavasti, kertoo kunnanjohtaja Mikko Salmela.

Ankkuritiimi on käynyt syksyn ajan koululla ja selvittänyt tilannetta yhdessä koulun henkilökunnan kanssa, sekä antanut osaltaan toimintaohjeita. Koulussa on tehty opetusjärjestelyjä ja lisätty muun muassa opetushenkilöstön määrää luokassa sekä välituntivalvonnassa. Rehtori on viestinyt tilanteesta yläkoulun huoltajille viimeksi perjantaina 17.11.2023.

Oppilaille tarjotaan tukea ja keskusteluapua koulukuraattorin ja koulupsykologin kanssa.

Salassapitovelvollisuuden takia asiaa ei voi yksittäisten tapausten osalta avata enempää. Teemme parhaamme, että tilanne rauhoittuu ja koulun oppilaille ja opettajille palaa työrauha, – sanoo sivistysjohtaja Anne Haakana.

Keväällä tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan Lopen kouluilla kiusaamista ilmenee keskimääristä vähemmän. Tilanne Lopen yhtenäiskoulussa on syksyn aikana kuitenkin muuttunut huonompaan suuntaan.  Koulun ulkopuolella kärjistyneet oppilaiden väliset erimielisyydet ovat syksyn aikana näkyneet myös koulupäivien aikana. Nyt tarvitaan yhteistyötä niin koulun, huoltajien, oppilaiden, kuin Ankkuritiimin ja nuorisotoimenkin kesken, – toteavat sivistysjohtaja Haakana ja kunnanjohtaja Salmela.

Mikä on Ankkuritiimi?

Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen piiriin.

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Perusopetuslaissa todetaan, että opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Laissa määrätään myös oppilaan velvollisuuksista muun muassa näin: ”Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.”

Mikko Salmela

kunnanjohtaja