Liikuntaneuvontahankkeen käynnistämisvuosi on saatu päätökseen positiivisin tuloksin

12.1.2024 Ohjattu Liikunta

Liikuntaneuvonta on yksilöllistä, ammattilaisen antamaa ohjausta kohti liikunnallisempaa ja terveellisempää elämäntapaa. Liikuntaneuvonnan on tarkoitus olla pitkäkestoista (6-12 kk) ja saada aikaan loppuelämän kannalta hyödyllisiä muutoksia. Siinä otetaan huomioon liikunnan lisäksi ravitsemus, palautuminen sekä kokonaisvaltaisesti elämäntilanne. Keskiössä on asiakas itse ja liikuntaneuvojan tehtävänä on tukea asiakasta itse oivaltamaan terveellisiä elintapoja.

Lopella käynnistyi vuoden 2023 huhtikuussa liikuntaneuvontahanke. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 40 000 euroa, josta 20 000 euroa saatiin hankerahana Etelä-Suomen aluehallintovirastolta liikunnallisen elämäntavan paikallisena kehittämisavustuksena. Toinen 20 000 euroa oli kunnan omarahoitusosuutta.

Lopen kunnassa pilottivaiheen liikuntaneuvontaan osallistui 17 kunnan työntekijää ja 7 yli 65 –vuotiasta kuntalaista. Kunnan työntekijöille neuvontaa toteutettiin yksilömuotoisesti ja prosessit kestivät toukokuusta loka-marraskuuhun. Yli 65 –vuotiaille oli ryhmämuotoinen neuvonta, joka kesti elokuusta marraskuulle ja tapaamisia oli joka toinen viikko. Osa yksilöasiakkaista aloitti syyskuussa ja neuvonnat päättyvät helmikuun lopulla.

Yksilöneuvonnoissa käytiin jokaisen kanssa henkilökohtaisesti läpi elintapoja ja senhetkistä elämäntilannetta, asetettiin tavoitteet neuvonnalle, toteutettiin lähtötestit/-kyselyt ja lopuksi samat testit/kyselyt. Neuvonnan aikana tapaamisia oli 1-9 riippuen asiakkaan tavoitteista. Osa tapaamisista oli puhelinsoittoja ja osa livetapaamisia. Lisäksi neuvojaan sai aina olla yhteydessä sähköposteilla, jos oli tarvetta. Tapaamisissa käytiin yhdessä liikkumassa, keskusteltiin ravitsemuksesta ja palautumisesta ja asetettiin pieniä välitavoitteita. Tärkeintä oli, että asiakas oivalsi itse millaisia muutoksia voisi tehdä ja mitä tapoja olisi valmis muuttamaan. Liikuntaneuvojan tehtävänä oli kuunnella ja antaa näkökulmia, mutta asiakas itse päätti mihin asioihin tarttuu ja millaisia muutoksia on valmis tekemään.

Ryhmämuotoisessa neuvonnassa käytiin samankaltaisia asioita läpi kuin yksilömuotoisessakin. Lisäksi ryhmässä pystyi jakamaan kokemuksia ja osallistujat saivat vertaistukea toisiltaan. Tärkeänä aiheena peruselintapojen lisäksi käytiin läpi kaatumisen ehkäisyä ja tasapainoa. Ryhmässä ei voitu keskittyä niin henkilökohtaisesti jokaiseen, mutta jokaisella oli mahdollisuus tarttua ryhmässä läpikäytyihin aiheisiin ja pohtia sen pohjalta, mikä olisi itselle sopivin keino toteuttaa kyseistä tapaa. Myös ryhmäneuvonnassa teetettiin alku- ja loppukyselyt.

Suurimmalle osalle osallistuneista liikuntaneuvonta ei ollut ennestään tuttua. Kaikille teetetyissä alku- ja loppukyselyissä, kysyttiin mm. asiakkaan itse koetusta terveydestä, fyysisestä kunnosta, ruokailurytmistä, unesta sekä työkyvystä. Kyselyn pistemäärät pysyivät kaikilla joko samoina kuin aluksi tai nousivat 1-10 pisteen välillä. Osalla asiakkaista tapahtui ruokailuissa muutoksia, osalla taas esimerkiksi lihaskuntoharjoittelu lisääntyi. Lähes jokainen myös koki vaivattomaksi jatkaa itsenäisesti jo muutettuja elintapoja neuvonnan päätyttyä. Kokonaisuudessaan kaikki asiakkaat kokivat liikuntaneuvonnan olleen joko paljon tai jonkin verran hyödyllistä. Lisäksi kaikki kokivat liikuntaneuvonnan tukeneen paljon tai jonkin verran liikunnallisen elämäntavan saavuttamisessa. Jokainen loppukyselyyn vastannut myös suosittelisi liikuntaneuvontaa vähän liikkuville. Asiakkaat olivat mielissään, että tällaiseen panostetaan Lopen kunnassa ja toivoivat, että jatkoakin seuraisi, jotta muutkin pääsisivät palvelun pariin.

Vuodelle 2024 on haettu jatkohankerahoitusta ja kunta on hyväksynyt omarahoitusosuuden ensi vuodelle, mikäli hankerahoitus saadaan. Tänä vuonna olisi tarkoitus laajentaa kohderyhmää koskemaan kaikkia työikäisiä kuntalaisia sekä nuoria. Maaliskuun alkuun mennessä selviää jatkorahoituksen tilanne. Siihen asti suunnitellaan ahkerasti toimintaa, jotta päästään heti tositoimiin, mikäli jatkoa seuraa. Tällä hetkellä on siis mahdollisuus ottaa hyvin rajallisesti uusia asiakkaita, mutta toivotaan, että palvelu saa jatkoa.

Mikäli herää kysymyksiä liikuntaneuvonnasta ole yhteydessä hankkeesta vastaavaan liikuntakoordinaattoriin.

Veera Tulonen

liikuntakoordinaattori

Liikuntaneuvonnan käynnistäminen Lopella -hanke

Tutustu liikuntaneuvonnan hyötyihin Liikkuva aikuinen -ohjelman somevideolla