Unicef – Lapsiystävällinen kunta

Lopen kunta valittiin marraskuussa 2019 mukaan UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malliin. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. UNICEFin ja mallin tuella kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.

Lapsiystävällinen kunta – malli Lopella käynnistyi varsinaisesti UNICEFin, Riihimäen kaupungin ja Janakkalan kunnan kanssa yhteistyössä järjestetyssä alkukoulutuksessa  keväällä 2020. Lopella on laadittu alkukartoitus sekä valittu tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuosille 2022-2024.  Kaikki lautakunnat on perehdytetty Lapsiystävällinen kunta –malliin.

Lopen kunnan on mahdollista saada UNICEFin myöntämä tunnustus työstään lapsiystävällisyyden edistämiseksi. Tunnustuksen edellytyksenä on, että työ on edennyt suunnitelmallisesti lapsen oikeuksia edistäen, ja että työtä jatketaan tavoitteellisesti. Lapsiystävällinen kunta – malli koskee kaikkia kunnan palvelualueita ja hallintoa.

  • lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita ja lapsille turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
  • lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin ja jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
  • lasten tietämystä omasta arjestaan hyödynnetään päätöksenteossa
  • lapsen oikeudet tunnetaan ja niistä tiedotetaan lapsia ja aikuisia
  • päätösten lapsivaikutuksia arvioidaan
  • lapsiin kohdistuvat toimenpiteet tehdään näkyväksi kunnan talousarviossa
  • syrjimättömyys
  • lapsen edun huomioiminen
  • oikeus elämään ja kehittymiseen
  • lapsen näkemysten kunnioittaminen
 • Lopen kunta on nimennyt Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaatioryhmän, johon kuuluu kunnan, Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n, Lopen seurakunnan, Hyria sekä nuorisovaltuuston edustajat.

  Koordinaatioryhmän tehtävät

  • Valmistella, ohjata ja koordinoida Lopen kunnan prosessia Lapsiystävällinen kunta – mallin mukaisesti
  • Lasten oikeuksien aktiivinen ja konkreettinen edistäminen
  • Prosessin tavoitteista ja toteutumisesta tiedottaminen kuntalaisille

  Lapsiystävällinen kunta toimintamalliin liittyen

  – Toiminnan arviointi ja raportointi
  – Koulutusten koordinointi
  – Yhteistyön lisääminen 3. sektorin ja kuntalaisten kanssa

  Koordinaatioryhmän jäsenet

  Seppälä Tiina, luottamushenkilöedustaja, puheenjohtaja
  Haakana Anne, sivistysjohtaja
  Heinonen Eija, viestintäsuunnittelija
  Honkala Tuula, erityisopetuksen koordinaattori
  Ketonen Aliisa, nuoriso-ohjaaja
  Kilpinen Kaisa, päiväkodinjohtaja (varalla Grönberg Susanna, päiväkodinjohtaja)
  Mero-Mäkinen Leena, vs. sosiaalityöntekijä
  Mursula Jukka, hallinnon asiantuntija (varalla Eljaala-Ojala Susanna, rehtori)
  Myllykoski Satu, luottamushenkilöedustaja
  Talvi Helena, johtava sosiaalityöntekijä
  Oksanen Eija, terveydenhoitaja (neuvola, alakoulu)
  Pyhähuhta Satu, terveydenhoitaja (yläkoulu, lukio)
  Tapio Jokela, tekninen johtaja (varalla Pasi Träff)
  Stenblom Sirpa, varhaiskasvatuksen työalajohtaja (Lopen seurakunta)
  Ada Mikkola, nuorisovaltuuston edustaja

   

 • Unicef on hyväksynyt Lopen Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman maaliskuussa 2022.

  Tavoitteena on, että Lopella lasten ja nuorten asiat ja näkökulmat ovat entistä vahvemmin esillä kunnallisessa päätöksenteossa mm. lapsivaikutusten arvioinnin keinoin. Lisäksi lapsilta ja nuorilta halutaan jatkossa kysyä säännöllisestä palautetta hyödyntäen erilaisia palautteenkeruun malleja. Kunnan henkilöstöä sekä päättäjiä koulutetaan tunnistamaan lapsen etu vahvemmin päätöksenteossa ja palveluiden järjestämisessä. Lisäksi viestintää kohdennetaan jatkossa enemmän lapsille ja nuorille. Lapsille  ja nuorille toteutetun kyselyn vastausten mukaisesti toimintasuunnitelmassa painotetaan turvallista kasvuympäristöä sekä osallisuuden toteutumista lasten ja nuorten arjessa.

  Unicef arvioi toimenpiteiden toteutumista vuonna 2024. Jos arvion perusteella toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti, niin Unicef myöntää Lopelle Lapsiystävällinen kunta – tunnustuksen 2-4 vuodeksi. Kehittämistyö jatkuu sen jälkeen toimintamallin mukaisesti. Jokaiselle kaudelle tehdään uusi toimenpidesuunnitelma, jonka toteutumista Unicef seuraa ja arvioi.

  Tavoitteiden saavuttamista ohjaavat toimintasuunnitelman lisäksi varhaiskasvatussuunnitelma, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat sekä seudullinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.