Kuntalaiskyselyn tulokset: Loppi koetaan turvalliseksi ja luonto on loppilaisten tärkeä voimavara

12.4.2023 Viestintä

Lopen kunta toteutti vuoden 2023 kuntalaiskyselyn 4.2.- 5.3.2023 välisenä aikana. Kysely tehtiin verkkokyselynä, kohderyhmänä oli Lopen kunnan asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat. Vastauksia kyselyyn saatiin 226 kpl. Kuntalaiskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyn analyysin on tuottanut Taloustutkimus.

Eniten vastauksia saatiin ikäryhmissä 31-50 vuotta (40 %) ja 51-60 vuotta (31 %). Suurin osa vastaajista oli Lopella yli 7 vuotta asuneita vakituisia asukkaita.

Lopen kunnan asukkaat ovat lähes yksimielisiä siitä, että Lopen luonto on tärkeä voimavara ja vetovoimatekijä. 95 % on täysin tai jokseenkin samaa mieltä tämän väittämän kanssa.

Lopen kunta koetaan myös hyvin turvalliseksi, sillä 92 % on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän ”Koen Lopen kunnan turvalliseksi asuin- ja elinympäristöksi” ja 88 % väittämän ”Koen, että Lopella on turvallista liikkua niin päivällä kuin pimeäänkin aikaan” kanssa.

81 % vastaajista viihtyy Lopella. Alle 50-vuotiaat viihtyvät hieman keskimääräistä paremmin. Enemmistö vastaajista (58 %) on sitä mieltä, että kuntalaisia kuullaan ja kuntalaisten mielipiteillä on vaikutusta. Alle 50-vuotiaat ja alle 7 vuotta Lopella asuneet ovat tätä mieltä keskimääräistä todennäköisemmin.

Kuntalaisten tyytyväisyys Lopen tie- ja katuverkostoon on melko heikkoa. Alle neljännes (24 %) on tyytyväisiä, mutta peräti 65 % on tyytymättömiä. Tie- ja katuverkostoa käsittelevä väittämä on ainoa, jossa enemmistö on eri mieltä väittämän kanssa.

Loppilaiset suosivat sähköisiä asiointimuotoja kunnan palveluissa. 81 % haluaisi asioida sähköisten kanavien tai verkkopalveluiden kautta, 60 % sähköpostitse ja 57 % puhelimitse. Yli 50-vuotiaat ovat keskimääräistä halukkaampia asioimaan henkilökohtaisesti kunnantalolla tai palvelupisteessä, mutta heilläkin suosituin asiointitapa on sähköiset kanavat tai verkkopalvelut.

Selvä enemmistö toivoisi saavansa tietoa ajankohtaisista asioista kunnan verkkosivujen kautta (85 %). Sosiaalisen median kautta tiedotusta toivoo 55 % ja paikallislehdessä 52 %. Ikäryhmien välillä erityisesti sosiaalinen media erottelee – mitä nuorempi, sitä enemmän toivoisi saavansa tietoa sieltä.

Enemmistö vastaajista suosittelisi Loppea asuinkunnaksi (65 %, joista 36 % on jo suositellut ja 29 % suosittelisi lämpimästi). Alle kolmannes suosittelisi Lopen kuntaa varauksin ja vain 4 % ei suosittelisi todennäköisesti ollenkaan. Alle 50-vuotiaat, vakinaiset asukkaat ja uudet asukkaat ovat keskimääräistä halukkaampia suosittelemaan Lopen kuntaa.

Lapsille ja nuorille tehtiin oma kuntalaiskysely

Kuntalaiskyselyn rinnalla tehtiin lapsille ja nuorille suunnattu kysely. Lopen kunta on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Mallin yhtenä tavoitteena ja toimenpiteenä on kerätä kunnan palveluita koskevaa palautetta lapsilta ja nuorilta. Kyselyyn saatiin 87 vastausta ja vastaajia oli kaikilta luokka-asteilta 1. luokkalaisista lukiolaisiin ja ammattioppilaitoksissa opiskeleviin.

Vastanneista lapsista ja nuorista 96,6 % kertoi viihtyvänsä Lopella (52,9 % aina, 43,7 % joskus). Koen oloni turvalliseksi kotona/vapaa-ajalla kysymykseen 90,8 % vastasi aina, 9,2 % joskus. Lähes kaikki vastanneet kertoivat, että heillä on ystäviä koulussa ja vapaa-ajalla. 95,4 % lapsista ja nuorista kokee, että heillä on aikuinen jolle voi puhua asioistaan. Yli puolet kertoi saavansa riittävästi tietoa Lopen kunnan asioista ja kolmannes pystyy mielestään vaikuttamaan asioihin.  Avoimissa vastauksissa tuli toiveita mm. paremmista pyöräteistä, harrastusmahdollisuuksista pikkukylille sekä skeittiparkkeja eri taajamiin.

Tutustu kyselyn tuloksiin

Eija Heinonen

viestintäsuunnittelija

Lue myös