Vaalit

Suomessa toimitetaan viidet vaalit: aluevaalit, eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, kuntavaalit sekä tasavallan presidentin vaali.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia

  • neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja
  • neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä.

Vaalien toimittamisesta Lopella vastaa keskusvaalilautakunta.

Vuosina 2021-2035 toimitettavat säännönmukaiset vaalit

lähde Oikeusministeriö

Presidentinvaali 2024

Tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali (toinen kierros) sunnuntaina 11.2.2024.

Ennakkoäänestys

Presidentinvaalin ennakkoäänestys Lopen kunnassa on 17.–23.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin osalta 31.1.–6.2.2024.

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Oikeusministeriö julkaisee yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja äänestysajat niissä vaalisivuillaan. Äänestäjät voivat lisäksi tiedustella niitä ministeriön maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4770 tai WhatsApp-viestipalvelusta 050 438 8730. Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetetään ilmoituskortti, jossa on maininta hänen oman vaalipiirinsä alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Ennakkoäänestyspaikkana toimii Lopen kirjaston Fallesmanni-sali, Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Lisäksi ennakkoäänestyspaikkana toimii Lopen kunnan kirjastoauto, jonka reittiaikataulut löytyvät äänioikeutetuille saapuvasta ilmoituskortista ja Lopen kunnan verkkosivuilta

Kirjaston ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:
ke–pe17.–19.1.2024klo 9.00–18.00
la–su20.–21.1.2024klo 10.00–14.00
ma–ti22.–23.1.2024klo 9.00–18.00
Ja mahdollisessa toisessa vaalissa:
ke–pe31.1.–2.2.2024klo 9.00–18.00
la–su3.–4.2.2024klo 10.00–14.00
ma–ti5.–6.2.2024klo 9.00–18.00

Hoivakoti Eedilässä, Hoivakoti Salmelassa, Pajukodissa, Attendo Pommeri hoivakodissa ja Ykköskoti Huvikummussa suoritettavasta laitosäänestyksestä ilmoittaa vaalitoimikunta edellä mainittuihin laitoksiin julkipantavalla kuulutuksella.

Kotiäänestys Lopen kunnassa

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestys toimitetaan ajanjaksolla 17.–23.1.2024 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.–6.2.2024. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Lopen kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse ensimmäisessä vaalissa viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16.00 ja mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2024 klo 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä keskusvaalilautakunnalta saatavaa lomaketta.

Puhelimitse ilmoituksia vastaanottavat ja lisätietoja antavat 10.1.2024 alkaen asianhallintasihteeri Leena Kemppinen, p. 019 758 6004 ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Matleena Ylitalo, p. 050 520 2643 ma–pe klo 9–15. Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Lopen kunnan keskusvaalilautakunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana klo 9–20 äänestäjälle erikseen ilmoitettavana aikana.

Äänestäminen vaalipäivänä

Tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali (toinen kierros) sunnuntaina 11.2.2024.

Posti jakaa äänioikeutetuille Digi- ja väestötietoviraston ilmoituksen, johon on merkitty kunkin äänestäjän oma äänestysalue. Lopen kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9–20:

ÄänestysalueÄänestyspaikkaLähiosoite
1. LopenkyläLopen kirjaston Fallesmanni-saliKauppatie 3
2. LäyliäinenLäyliäisten kouluKoulutie 3
3. TopenoTopenon seurantaloRengontie 52
4. LaunonenLaunosten kouluKartanontie 8

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan äänestäjä on äänestyspaikassa ilmoittautuessaan velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos äänestäjällä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia.

Presidentinvaalin ulkomainonta

Presidentinvaalin 2024 vaalimainonta on sallittua vain kunnan pystyttämissä vaalimainostelineissä kirkonkylässä, Launosissa, Läyliäisissä ja Topenolla. Mainokset saa asettaa vaalimainostelineisiin keskiviikkona 10.1.2024 ja ne on poistettava viimeistään tiistaina 13.2.2024.

Tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua koskevat liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 52 ja 52 a §. Tilapäisiä vaalimainoksia saa pystyttää tien varsille aikaisintaan kuukausi ennen vaalipäivää ja ne tulee kerätä pois viimeistään viikon kuluttua vaalin päättymisestä.

Vaalimainoksia sijoitettaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Vaalimainokset eivät saa näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Vaalimainoksia ei saa asettaa siten, että niistä aiheutuu vaaraa liikenteelle. Mainokset on pidettävä siistissä kunnossa.

Kirkonkylässä, Launosissa, Läyliäisissä ja Topenolla vaalimainoksia ei saa asettaa muualle kuin kunnan tätä tarkoitusta varten pystyttämiin telineisiin.