Viranhaltijoiden päätökset

Päätösten julkipanoilmoitukset tästä linkistä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET/VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Valitusviranomainen:
LOPEN KUNTA/ Ympäristö- ja Rakennuslautakunta
Yhdystie 5, 12700 LOPPI
lopen.rakennusvalvonta@loppi.fi

Valitusaika:
14 päivää antopäivästä. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä lautakunnalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä kello 15.