Lupapisteen käyttöohje hakijalle

Lupapisteen käyttöohjeet

Maisematyölupahakemus haetaan ympäristönsuojelusta, haja-asutusalueella. Asemakaava-alueen maisematyöluvat haetaan rakennusvalvonnasta.
Valinta tehdään kun maisematyölupaa haetaan, mikäli valinta on kohdistunut virheellisesti väärään hallintokuntaan, hakemus tulee peruuttaa ja aloittaa alusta lupahakemus liitteineen.

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä vuorokauden ympäri.

Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa, kun tarvittavat tiedot ja asiakirjat ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille. Ota pääsuunnittelijaan jo suunnitteluvaiheessa yhteyttä, hänen ammattitaitoa tarvitaan lupaa hakiessa ja liitteitä suunniteltaessa.

Lupapiste kattaa Lopen kunnan kaikkien rakentamisen ilmoitusten ja lupien hakemisen mukaan lukien suunnittelutarveratkaisuiden sekä poikkeamispäätösten hakemisen.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Lupapisteen käyttö on maksutonta, lupapäätös hinnoitellaan rakennusvalvontataksan mukaan. Luvanhakijaorganisaatiot voivat rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten. Älä anna tunnuksia kenellekään.

Lupapiste on Cloudpermit Oy:n, kuntien ja ympäristöministeriön yhteistyössä kehittämä sähköinen asiointipalvelu. Palvelussa voidaan hoitaa rakennetun ympäristön lupa-asiointia vuorovaikutuksessa kunnan viranomaisten sekä hakemuksen osapuolten kanssa.

 1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.
   Säilytä huolella tekemäsi tunnukset, ne ovat henkilökohtaiset eikä niitä pidä luovuttaa kenellekään.
  .
 2. Ennakkokyselyn ja/tai hakemuksen luominen: Valitse hankkeesi sijainti, päätoimenpide ympäristönsuojelu tai rakennusvalvonta.
  Lisäohjeita Lupapisteen yläreunasta mustalta palkilta – Käyttöohjeet.
  Tämän jälkeen pääset tekemään ennakkokyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta. Esimerkki: hakemuksenne päätoimenpiteeksi valitaan päähankkeen vaativin työ  MRL 132, 18. luku, ja mahdollisesti siihen liittyvät, tai samalle kiinteistölle haettavat muut toimenpiteet vaativuus järjestyksessä. Eri kiinteistötunnuksille (maapohja) haetaan erikseen lupa, ei voi yhdistää.
  .
  Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä.
  .
  Kiinteistöntunnuksen, mutta eri toimenpiteet voidaan hakea yhdellä hakemuksella, mikäli kaikki toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa MRL 132 , päähankkeeksi muodostettavan päätöksen vaaditussa §143 määräajan puitteissa.
  Rakennuslupa viiden vuoden aikana (loppukatselmus), josta aloitusilmoitus kaikista hankkeista rakennusvalvontaan kolmen vuoden sisällä. Toimenpidelupa aloitusilmoitus ja valmiiksi saattaminen (loppukatselmus) kolmen vuoden aikana jne.
  .
 3. Kiinteistön omistajien lisäksi kutsutaan hankkeelle tarpeelliset tahot mukaan ”Osapuolet”-välilehdeltä sähköpostiosoitteilla joko luku tai kirjoitusoikeudella. Lukuoikeudella kirjatut henkilöt, eivät näe koko hakemusta liitteineen.
  Kutsun saaneet henkilöt hyväksyvät tai hylkäävät hankekutsun sähköpostiinsa saapuneen linkin kautta. Kun hyväksynyt henkilö on kirjannut omat tietonsa itse, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle ja täten säästetään aikaa hakemukselle.
  Huomiothan, että hankkeellesi vaaditaan aina pääsuunnittelija (toimenpideilmoitus ei vaadi pääsuunnittelijaa), hän vastaa pääsääntöisesti hankkeen edistämisestä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä. Kuitenkin siten, että päävastuullinen hankkeessa on hankkeeseen ryhtyvä, aina loppukatselmukseen asti.
  .
 4. Huolehdi pääsuunnittelijan kanssa, että hankkeelle tallennetaan kaikki hakemukseen liittyvät tiedot laatikoihin ja rakentamisen dokumentit suunnitelmat ja liitteet -välilehdelle.
  Kaikki kirjoitettu tieto tallentuu automaattisesti hakemukselle ja täydentämistä voi jatkaa sinulle sopivana ajankohtana. Asiakirjat joissa on henkilötietoja tai kahdenvälisiä sopimuksia lukitaan siten että Liitteen lisääjä  ja viranomaiset näkevät liitteen, muille tiedot eivät ole tarpeellisia.
  .
  Todistus hallintaoikeudesta/lainhuutotodistuksen saa Maanmittauslaitokselta (maksullinen) tai muutoin kauppakirja kokonaisuudessaan.
  Asemapiirros on pakollinen asiakirja jokaiseen lupa-/ilmoitushakemukseen. Siihen on päivitettävä nykynäkymä kiinteistöllä ja sisällytettävä tiedot siitä, että suunniteltu rakentaminen on kaavan tai muun maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen mukaista ja täyttää rakennuspaikalle ja sen käytölle asetetut vaatimukset.
  Tarkista pääsuunnittelijan kanssa hakemus ennen sen jättämistä rakennusvalvonnan käsiteltäväksi.
  .
 5. Kysy neuvoa hankkeesi pääsuunnittelijalta tai valinnalla viranomaiselta hankekohtaisen ”Viestit”-ikkunan kautta.
  Viestittelyä käydään hakemuksen sisällä Lupapisteessä ei henkilökohtaisissa sähköposteissa. Viestit kulkevat reaaliajassa, mutta vastauksiin saattaa olla viivettä.
  Tällöin jokainen tietää missä vaiheessa hanke on menossa.
  .
 6. Hakemus tarvitsee lähettää rakennusvalvontaan   -”Hakemuksen jättäminen”-  kun hakemus on kokonaan täytetty. Olethan tarkistanut tarvittavat asiakirjat on liitetty hankkeeseen.  Hakemuksen käsittely rakennusvalvonnassa alkaa vasta kun hakemus on kaikilta osin täytetty, suositeltavaa on, että pääsuunnittelija käy hankkeen lävitse hakijan kanssa ennen hakemuksen jättämistä.
  .
 7. Lupapisteestä saapuu automaattisia ilmoituksia hankkeen etenemisen myötä hankkeen osapuolille jotka ovat antaneet henkilökohtaisen sähköpostiosoitteensa, tämän vuoksi myös hankkeeseen ryhtyvät/kiinteistön omistajien olisi hyvä olla valtuutettujen joukossa kirjoitusoikeudella, vaikka valtakirja olisikin allekirjoitettu. Päätöksestä virallinen päätös julkipannaan Lopen kunnan verkkosivuille.
  Hankkeeseen ryhtyvien tai valtakirjalla valtuutetun on suositeltavaa tulostaa päätös ja kaikki dokumentit mittakaavassa Lupapisteestä hankkeen fyysiseen kansioon omistajalle, koska niitä ei rakennusvalvonnasta enää postiteta asiakkaille kuin erikseen pyydettäessä, sähköisen palvelun vuoksi.
  .
  Hankkeet edellyttävät aloitusilmoituksen tekemistä rakennusvalvontaan Lupapisteen kautta ja sähköpostitse lopen.rakennusvalvonta(at)loppi.fi. Loppukatselmus toimitetaan rakennusvalvonnasta, vastaava työnjohtaja tilaa viranhaltijan käymään kiinteistöllä luvan voimassaoloaikana. Kiinteistön omistajan on hyvä olla tällöin myös paikalla, jolloin voi esittää kysymyksiä työnjohtajille ja rakennusvalvontaviranomaiselle.
  .
 8. Tulosta lupapäätöksen sivut, josta voit seurata hankkeesi etenemistä ja huomioida, mihin asti päätös on voimassa.
  Mikäli hanke ei valmistu sovitussa ajassa, tulee sille hakea jatkoaikaa rakentamisen valmiiksi saattamiseksi (RJ) luvan voimassaoloaikana perustellusta syystä, 1-3 vuotta kerrallaan Lupapisteessä. Viitelupamerkintä on alkuperäisen luvan numero, johon jatkoaikahakemus viittaa. Palvelusta peritään taksan mukainen maksu. Loppukatselmuksen voi suorittaa ainoastaan voimassaolevaan hankkeeseen, tarkista lupapäätös.
  .
 9. Lupa-asiakirjojen säilytys asianmukaisesti kuuluu kiinteistön omistajalle / hankkeeseen ryhtyvälle, myös keskinäiset henkilösopimukset esim. pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja, Lvi-työnjohtaja ym. siten että asiakirjoihin on mahdollisuus tarvittaessa palata.
  .
  Rakennuslupahakemus sisältää rakentamiseen liittyvät asiakirjat, mutta erityissuunnitelmat, niitä ei välttämättä löydy lupahakemuksista. Kun kiinteistöä tai asuntoa aikanaan myydään, rakentamisen asiakirjat ja huolto- ja käyttöohjeet siirtyvät uudelle omistajalle.
  Lopen kunnan arkistosta voi tilata asiakkaan laskuun kopiot.
  .
  Lisäksi: Maankäyttö- ja rakennuslain 17. Luku § 117117 §
  Rakentamiselle asetettavat vaatimukset
  .
  Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset.
  .
  Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a–117 l §:ssä tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset. (5.11.2021/927)
  .
  Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.
  .
  Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä.
  .
  Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa.