Varhaiskasvatuksen erityisopetus sekä lapsi- ja perheohjaus

Varhaiskasvatuksen erityisopetus

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Varhaiskasvatuksen tukitoimilla edistetään lapsen suotuisaa kehitystä. Mahdolliset tukitoimet aloitetaan heti tuen tarpeen ilmaannuttua.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, veo, on varhaiskasvatuksen työntekijä, joka tukee henkilökuntaa osallistumalla lapsiryhmien toimintaan. Hän voi olla mukana sekä yksittäisten lasten että ryhmien tuen tarpeen arvioinnissa, tukitoimien suunnittelussa ja seurannassa. Veo konsultoi henkilöstöä sekä tekee yhteistyötä lasten huoltajien kanssa. Veo toimii osana laajaa varhaiskasvatuksen yhteistyöverkostoa.

Varhaiskasvatuksen lapsi- ja perheohjaus

Lopen varhaiskasvatuksen lapsi- ja perheohjaaja edistää työllään alueellista, sosiaalista ja koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lapsi- ja perheohjaaja osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Lapsi- ja perheohjaaja toimii kasvatuksen sekä vanhemmuuden tukemisen ja kehittämisen asiantuntijana kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Lapsi- ja perheohjaaja tarjoaa matalan kynnyksen palvelua perheille, ennaltaehkäisevästi jo varhaisessa vaiheessa.  Lapsi- ja perheohjaajan työ kohdentuu varhaiskasvatusyksiköihin. Lapsi- ja perheohjaajaa ei lasketa lasten ja henkilöstön väliseen suhdelukuun eikä hänellä ole kasvatusvastuuta. Näin ollen lapsi- ja perheohjaaja pääsee aidosti keskittymään perheille tarjottavaan apuun.

Työskentely toteutuu lapsiryhmässä, tarvittaessa yksittäisen lapsen kanssa tai perheen kanssa sekä yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen tai muiden yhteistyötahojen kanssa. Lapsi- ja perheohjaaja on osa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja toimii myös lapsiryhmissä leikkien, jutellen, tukien ja teeman mukaisten pienryhmien vetämisen yhteydessä.

Lapsi- ja perheohjaaja on matalalla kynnyksellä huoltajiin yhteydessä tarjoten tukea, palveluohjausta ja kuuntelevaa korvaa vanhemmuuden tueksi. Palvelusta on vanhemmilla mahdollisuus kieltäytyä. Myös muiden varhaiskasvatuksen työntekijöiden kautta perhe voi saada kontaktin lapsi- ja perheohjaajaan. Huoltajat voivat itse olla myös yhteydessä  puhelimitse, sähköpostitse tai jättää vaikka varhaiskasvatuksen opettajalle soittopyynnön.

Palvelu tarjotaan perheille maksuttomasti osana kunnan varhaiskasvatusta.

Lapsi- ja perheohjauksen tavoitteena on:

  • Tukea lapsen hyvinvointia
  • Tukea varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen ja kodin välistä vuorovaikutusta
  • Tukea ja vahvistaa vanhemmuutta
  • Kuunnella ja vahvistaa perheen omia hyviä toimintatapoja. Pohtia yhdessä uusia toimintatapoja, jotka helpottaisivat arkea tai lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta
  • Pohtia yhdessä perheen tuen ja palveluiden tarpeita palveluohjauksen keinoin