Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) sekä Lopen sivistyslautakunnan tekemien päätösten mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun viimeisenä päivänä. Maksua peritään kuukausimaksuna niiltä kalenterikuukausilta, jolloin lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai lapselle pidetään varhaiskasvatuspaikkaa varattuna. Maksua peritään enintään 11 kuukaudelta, mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut ennen 1.9. Mikäli hoitosuhde alkaa elokuun jälkeen peritään asiakasmaksu myös seuraavan vuoden heinäkuulta, muussa tapauksessa heinäkuu on maksuton. Mikäli lapsi on tällöin yhdenkin päivän läsnä heinäkuun aikana, laskutetaan koko kuukauden asiakasmaksu

Perheen tuloina huomioidaan palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvien avio- ja avopuolisoiden tulot. Myös varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tulot huomioidaan (esim. eläke, elatusapu/-tuki). Asiakasmaksu määräytyy sen perheen tulojen ja perhekoon mukaan, jossa lapsi on virallisesti kirjoilla.

Asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapselle varattujen keskimääräisten varhaiskasvatuksen läsnäolotuntien perusteella.

Asiakasmaksut määrätään kerran vuodessa tarkistettujen tulotietojen ja voimassaolevien säädösten perusteella 1.8. alkaen voimaan toistaiseksi ja ne tarkistetaan toimintavuosittain uusien tulotodistusten mukaisiksi.
Mikäli perhe ei toimita tulotietoja, peritään asiakasmaksuna korkein maksu.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje 1.12.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje 1.8.2024 alkaen

Maksulaskurissa voit arvioida varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruutta 31.7.2023 saakka.

 

Perhe- ja tulotietojen toimittaminen

Tiedot tulee toimittaa maksun määräämistä varten  sen kuukauden aikana, jolloin lapsen varhaiskasvatussijoitus alkaa. Mikäli tarvittavia tietoja ei ole toimitettu pyydettyyn määräaikaan mennessä, määrätään enimmäismaksu.

HUOM! Kaikki tuloihin liittyvät tiedot liitteineen toimitetaan eDaisy– asioinnin kautta.

 

 • Asiakasmaksussa huomioitavat tulot:
  Lopen kunta hakee tulonsaajan tulotiedot pääsääntöisesti suoraan tulorekisteristä.
  Lue lisää täältä https://www.vero.fi/tulorekisteri

  Huoltajien vastuulla on ilmoittaa asiakasmaksuun vaikuttavista muutoksista tuloissa (+/- 10%) sekä muutoksista perhekoossa (esim. avioero, lapsen syntymä, uusi puoliso). Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

  Tulorekisteristä ei saada kaikkia tulotietoja, joten huoltajien tulee ilmoittaa erikseen mm. seuraavat tiedot:

  yrittäjän tuloselvitys
  pääoma-, korko- ja osinkotulot
  metsätulot
  vuokratulot
  elatustuki
  vakuutusyhtiön maksama kuntoutustuki
  eläketulot
  koulutus- ja apurahat
  työttömyyskassojen maksamat työttömyysetuudet
  Työn alkaessa, esimerkiksi vanhempainvapaan jälkeen, ei tulotietoja saada heti tulorekisteristä. Tällöin huoltajan tulee toimittaa tulotiedot perhe- ja tulotietojen tarkistus – lomakkeella.

  Mikäli perhe ei anna suostumustaan Tulorekisterin käyttöön maksujen määrittelyä varten, perheen tulee toimittaa seuraavat tulotiedot:

  Huoltajien palkkalaskelmat (palkkanauhat), joista ilmenee bruttopalkka lisineen + luontaisedut /kk. Laskelmasta tulee ilmetä myös ansiot kuluvalta vuodelta. Keskimääräiseen kuukausiansioon lisätään 5 % lomarahaa.
  Todistus muista tuloista (esim. äitiys-, sairaus-, kuntoutus-, koulutus- ja työttömyyspäiväraha sekä työmarkkina-, koulutus- ja aikuiskoulutustuki, eläkkeet ym.).
  Todistus pääomatuloista
  Metsäomistuksen verotiedot
  Itsenäisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan tulee toimittaa yrittäjän tuloselvitys tarvittavine liitteineen.
  Yrittäjien ja maanviljelijöiden tulee toimittaa todistus viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetuista veronalaisista tuloista. Myös muista kunnista saadut verotodistukset tulee toimittaa.
  Tosite säännöllisen elatusmaksun saamisesta
  Opiskelutodistus, josta ilmenee myös valmistumisaika
  Veron­alai­sena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut tulot, ja niitä koro­tetaan verohallituksen vuosittain päättämien prosentti­määrien mukaisesti.
  Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut tai syytinki.

  Tulot, joita ei huomioida asiakasmaksuissa:
  Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lasten hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, kansan­eläkelain mukaista lapsikorotusta, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena mak­set­­tavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, julki­sesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidontukea.

 • Perheen varhaiskasvatuksen sijoitus- ja maksupäätökset näkyvät eDaisyssä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruus perustuu perheen kokoon, tuloihin ja sovittuun hoitoaikaan. Jos jotakin näistä muutetaan, tehdään uusi maksupäätös. Jos maksupäätöksessä on virhe, perheen tulee ottaa viipymättä yhteyttä varhaiskasvatuksen palvelusihteeriin tai varhaiskasvatuspäällikköön, jotta virhe voidaan korjata ennen laskutusta.

  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskutus tapahtuu maksupäätöksen mukaisesti. Laskutus alkaa sovitusta hoidon aloituspäivästä. Jos hoito alkaa kesken kalenterikuukauden, maksu peritään aloituskuukauden hoitopäivien määrän mukaisesti.

  Jos huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, huoltajilta voidaan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

  Laskutus päättyy irtisanoutumispäivään. Perheen tulee sanoa varhaiskasvatuspaikka irti sähköisessä asiointipalvelu eDaisyssä. Kun varhaiskasvatus loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu peritään varattujen hoitopäivien määrän mukaan.

  Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. Maksua ei peritä lainkaan, jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairautensa vuoksi koko kalenterikuukauden.

  Kun lapsi on pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos kalenterikuukauden aikana tulee yksikin läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu.

  Maksua ei peritä isyysrahakauden ajalta (lapsen laskettu syntymäaika ennen 4.9.2022), isyysrahakaudesta on ilmoitettava varhaiskasvatukseen eDaisy-asiointipalvelussa (Muutosilmoitus / Muu muutos) viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloituspäivää.

  Maksua ei peritä vanhempainrahakauden ajalta (lapsen laskettu syntymäaika 4.9.2022 tai sen jälkeen) niiltä päiviltä, joina lapsi on varhaiskasvatuslain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennalta ilmoitetusti poissa varhaiskasvatuksesta. Yli viisi (5) päivää kestävästä poissaolosta vanhempainrahakauden perusteella on ilmoitettava varhaiskasvatukseen eDaisy-asiointipalvelussa (Muutosilmoitus / Muu muutos) viimeistään yhtä kuukautta ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Toistuvasta 1–5 päivää kestävästä poissaolosta on vastaavasti ilmoitettava yksi viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää. Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta. Lisäksi poissaolo on ilmoitettava DaisyFamilyssa hoitoaikojen varauskalenteriin. Poikkeuksena tähän varhaiskasvatusta järjestetään ajalle, jolta vanhempainrahaa maksetaan osittaisena osa-aikatyön vuoksi. Varhaiskasvatukseen ei tarvitse tehdä ilmoitusta osa-aikaisesta vanhempainvapaasta.

 • Loma-aikojen asiakasmaksuun vaikuttavat asiat

  Varhaiskasvatusta järjestetään kesäajalla pääsääntöisesti heinäkuun ajan supistetusti, jolloin toimintoja yhdistetään. Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

  Lapsen hoitosuhde kunnalliseen varhaiskasvatukseen on voimassa kesän maksuttomana aikana, joten lapsi ei voi sinä aikana saada kotihoidontukea eikä yksityisen hoidon tukea.

  Esiopetuksen syys-, joulu- ja talvilomat ovat yleensä samaan aikaan perusopetuksen lomien kanssa. Ennen loma-aikoja kysytään varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevan lapsen hoidon tarve, jotta kyseiselle ajalle voidaan varata oikea määrä henkilökuntaa. Esiopetuksen loma-aikoina ja perheen muina loma-aikoina poissaolopäiviltä peritään maksu maksupäätöksen mukaisesti.

 • Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen

  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa henkilön elatusvelvollisuudesta, toimeentuloedellytyksistä tai lastensuojelusyistä johtuen. Maksun poistamiseksi tai alentamiseksi em. syistä tarvitaan
  lausunto.

 • Maksamattomat laskut

  Maksamattomasta laskusta peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia, joten maksuvaikeudet tulee selvittää mahdollisimman pikaisesti, jotta ulosottotoimilta vältyttäisiin.