Silmänkannon asemakaavan muutos

Lopen kunnanvaltuusto on 26.9.2022 hyväksynyt Silmänkannon asemakaava-alueen korttelin 157 tontteja 1 ja 2 sekä
niihin liittyviä suojaviher-, lähivirkistys- ja katualueita koskevan asemakaavamuutosehdotuksen kaavamerkintöineen ja kaavaselostuksineen.

Asemakaavaselostus

Asemakaavakartta